ČO POTREBUJETE PRE UCHÁDZANIE SA O PRÁCU ALEBO ZÁKAZKU

Podklady potrebné predložiť pre ZAMESTNANCA – Pracovná zmluva:

 • vyplnený dotazník (dotazník na stiahnutie tu…),
 • životopis,
 • občiansky preukaz,
 • vodičský preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • doklady o odbornej spôsobilosti – výučný list, maturitné vysvedčenie, rekvalifikačné kurzy… §21, §22,§23, §24,
 • podpísané tlačivo Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1  z dôvodu vyslania, vybavuje MS GRUPPE s.r.o. (žiadosť na stiahnutie tu…),
 • lekárska prehliadka.

Podklady potrebné predložiť pre PRÁCU NA ŽIVNOSŤ – Subdodávateľská zmluva:

 • občiansky preukaz,
 • živnostenský list na výkon práce,
 • doklady o odbornej spôsobilosti – výučný list, maturitné vysvedčenie, rekvalifikačné kurzy… §21, §22,§23, §24,
 • potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane – Freistellung (ak však nemate platný Freistellung, a ak ste v Nemecku pracovali krátko a fakturovali ste menej ako 4 200,00 € bez DPH, odberateľ Vám zrážkovú daň nemusí strhnúť),
 • potvrdenie A1 vydané Sociálnou poisťovňou.

Pred odchodom za prácou do Nemecka si musí živnostník na Slovensku zabezpečiť:

 • Dokument, z ktorého bude možné jednoznačne určiť, že existuje práca, ktorú má živnostník dočasne v Nemecku vykonávať. Potvrdením na tieto účely môže byť obchodná zmluva, zmluva o dielo alebo objednávka z nemeckej strany. Dokument by mal byť preložený aj do nemeckého jazyka.
 • Dokument, ktorý bude preukazovať, že živnostník svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku vykonáva spravidla najmenej dva mesiace, na to postačuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré musí byť úradne preložené aj do nemeckého jazyka.
 • Formulár PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu Európskej únie. Živnostníkovi ho vydáva Sociálna poisťovňa v lehote do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a žiadateľovi ho doručuje poštou.

Pred začatím podnikania v Nemecku živnostník musí  oznámiť:

 • začatie cezhraničného poskytovania služieb, a to na príslušnú remeselnú komoru (Handwerkskammer). Zoznam nemeckých remeselných komôr podľa príslušných regiónov je uvedený na internetovej stránke www.handwerkskammer.de. Povinnosť vopred oznámiť začatie vykonávania dočasného podnikania v Nemecku je potrebné si splniť vždy. Ak však plánujete v Nemecku vykonávať činnosť, ktorá je remeselnou alebo viazanou živnosťou, je potrebné k tomuto oznámeniu priložiť aj doklad o povahe a dĺžke praxe, ktorým je výpis zo živnostenského registra. S podaním oznámenia sa spája aj poplatok, ktorého výška sa môže v závislosti od konkrétnej spolkovej krajiny meniť. Následne, po doručení oznámenia o dočasnom vykonávaní podnikania v Nemecku, nemecká remeselná komora vydá žiadateľovi osvedčenie o uskutočnení oznámenia.

V prípade kontroly by mal mať živnostník v Nemecku pri sebe tieto dokumenty:

 • obchodnú zmluvu, zmluvu o dielo alebo objednávku zo strany nemeckého zákazníka preloženú do nemeckého jazyka, ktorá potvrdzuje, že v Nemecku existuje práca, ktorú tam má slovenský živnostník dočasne vykonávať,
 • doklad, ktorým bude môcť slovenský živnostník preukázať svoju identitu, čo znamená mať so sebou občiansky preukaz,
 • formulár PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu Európskej únie, ktorý mu vydala Sociálna poisťovňa a ktorý musí byť preložený do nemeckého jazyka a úradne overený.

V prípade, že slovenský podnikateľ niektorý z vyššie uvedených dokumentov v prípade kontroly v Nemecku pri sebe mať nebude, hrozí mu za porušenie týchto povinností vysoká pokuta.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/zivnost/zivnost-praca-nemecko